Kannabiksen laillistaminen Saksassa: Miksi sillä on merkitystä?

kannabis-laillista-saksassa.webp__PID:16a951a8-07ef-46ad-a07a-36b3bea11277

Saksa on liittynyt 1. huhtikuuta 2024 alkaen niiden maiden kasvavaan joukkoon, jotka ovat laillistaneet kannabiksen aikuisten käyttöön. Tämän ratkaisevan muutoksen taustalla on se, että Saksan hallitus on todennut, että sen aiempi kannabiksen kulutusta koskeva huumepolitiikka oli tehotonta. Koska yli neljä miljoonaa 18-64-vuotiasta saksalaista on käyttänyt kannabista pelkästään viime vuoden aikana ja koska sääntelemättömiin markkinoihin liittyvät riskit kasvavat, uusi kannabiksen sosiaalisten kerhojen strategia oli välttämätön. Tässä artikkelissa tarkastellaan tämän lainsäädäntömuutoksen taustalla olevia monitahoisia syitä ja korostetaan sen vaikutuksia kansanterveyteen, turvallisuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Pimeiltä markkinoilta ostettuun kannabikseen liittyy usein terveysriskejä. Se voi olla saastunutta ja sisältää tuntematonta tetrahydrokannabinolipitoisuutta (THC-pitoisuus), jonka tehoa käyttäjät eivät pysty arvioimaan.

Tämän vuoksi Saksan hallitus on kannattanut uutta huumepolitiikkaa. Uusi laki, joka on nyt tullut voimaan, perustuu liittovaltion terveysministeri Karl Lauterbachin ja liittovaltion maatalousministeri Cem Özdemirin huhtikuussa 2023 esittelemään 2-pilariseen avainasiakirjaan.

Terveysministeri Karl Lauterbach on ollut tämän lain keskeinen puolestapuhuja ja korostanut sen merkitystä kansanterveyden ja -turvallisuuden kannalta. Lasten ja nuorten suojelu on keskeinen osa lakia.

Vuoden 2023 alussa Saksa otti merkittävän askeleen kohti kannabiksen laillistamista virkistyskäyttöön, ja sen tavoitteena on laillistaa kannabiksen viihdekäyttö ja luoda aineelle säännellyt markkinat. Tämä siirto on osa useissa maissa vallitsevaa laajempaa suuntausta, jossa arvioidaan uudelleen ja usein lievennetään kannabista koskevia lakeja sekä lääkintä- että virkistystarkoituksiin.

Saksan hallituksen päätöksen taustalla ovat kansanterveys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja taloudelliset näkökohdat. Näiden liberaalien kannabislakien myötä Saksa on nyt samassa linjassa Maltan ja Luxemburgin kaltaisten maiden kanssa, jotka edustavat EU:n edistyksellisimpiä politiikkoja.

Miksi Saksa on dekriminalisoinut virkistyskäyttöön tarkoitetun kannabiksen?

Liittohallitus pyrkii hillitsemään laittomia kannabismarkkinoita, valvomaan kannabiksen laatua perustamalla kannabisklubeja, estämään saastuneiden aineiden leviämistä ja siten parantamaan terveyden suojelua, lisäämään koulutusta ja ennaltaehkäisyä sekä vahvistamaan lasten ja nuorten suojelua. Kerhoilla varmistetaan kuluttajille turvalliset jakelukanavat, ja niiden jäsenyyttä ja jakelua rajoitetaan käytön valvomiseksi.

Lisäksi lainsäädännössä sallitaan aikuisten kasvattaa kotona enintään kolmea kannabiskasvia henkilökohtaiseen käyttöön, ja siinä keskitytään erityisesti kuivatun kannabiksen sääntelyyn.

Tässä on selitetty syyt:

1. Kansanterveys

Kannabiksen laillistamisen ensisijainen motiivi on parantaa kansanterveyttä varmistamalla kannabistuotteiden turvallisuus ja laatu ja vähentämällä näin sääntelemättömiin markkinoihin liittyviä terveysriskejä. Kannabiksen hallussapitoa koskevalla uudella lainsäädännöllä pyritään hillitsemään laittomia markkinoita luomalla oikeudellinen kehys kannabiksen hallussapidolle henkilökohtaiseen käyttöön, määrittelemällä yksityiskohtaisesti sallittu määrä ja kotiviljelyä koskevat säännökset.

miksi kannabis laillista saksassa

2. Rikollisuuden vähentäminen

Lainsäädännöllä pyritään hajottamaan mustat markkinat ja vähentämään huumekauppaan liittyvää rikollisuutta, jolloin lainvalvontaviranomaiset voivat keskittyä vakavampiin rikoksiin ja siten parantaa yhteiskunnan turvallisuutta. Tähän sisältyy selkeä oikeudellinen kanta kannabiksen hallussapitoon laittoman kaupan ja hallussapidon vähentämiseksi.

kannabis rikollisuus

3. Taloudelliset hyödyt

A legal, regulated cannabis market could create jobs and generate tax revenue, providing the government with resources to fund public services, such as education and healthcare. Initially, there were plans for cannabis to be sold via ‘licensed shops’, but due to EU opposition, these plans were revised. However, there are hopes for pilot schemes to trial selling the drug in some shops, which could pave the way for a regulated market that includes both cannabis clubs and licensed retail outlets.

Taloudelliset hyödyt kannabis

4. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Dekriminalisointi voisi vähentää kannabikseen liittyvistä rikoksista johtuvia vankeusrangaistuksia, jotka usein vaikuttavat suhteettomasti syrjäytyneisiin yhteisöihin, mikä edistäisi laajempaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

saksa kannabis laillistaminen

Terveysministeri Karl Lauterbachin hahmottelemat mahdolliset terveyshyödyt väestölle

1. Parannettu turvallisuus

Sääntelyllä varmistetaan, että tuotteet testataan ja standardoidaan, mikä auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ja vähentää haitallisten aineiden saantia.

2. Lääkekannabiksen saatavuus

Laillistaminen lisää kannabiksen saatavuutta lääkinnälliseen käyttöön, mikä saattaa helpottaa kroonisesta kivusta ja tietyistä mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden tilannetta. Tätä helpottaa myös Mycannabiksen kaltaisten verkkoapteekkien syntyminen, jotka tarjoavat kuluttajille kätevän ja huomaamattoman tavan saada erilaisia kannabistuotteita laillisesti. Viimeaikaiset oikeudelliset muutokset ovat parantaneet merkittävästi lääkekannabiksen saatavuutta, kuten sen uudelleenluokittelu, saatavuus reseptillä ja erityiset tuontiluvat, jotka mahdollistavat sen käytön vakavasti sairaille potilaille lääkärin kanssa neuvoteltuaan. Saksan kannabisyhdistys tukee näitä muutoksia ja puolustaa potilaita hyödyttävää tutkimusta ja kansanterveyspolitiikkaa.

3. Kansanterveystutkimus

Oikeudellinen kehys helpottaa kannabiksen kattavampaa tutkimusta, mikä lisää ymmärrystä kannabiksen hyödyistä ja riskeistä, mikä voi antaa tietoa kansanterveyspolitiikasta. Mahdollisista hyödyistä huolimatta poliitikot ja erilaiset lääketieteelliset yhdistykset ovat vastustaneet kiivaasti kannabiksen laillistamista. Saksassa on kuitenkin nyt Euroopan liberaaleimpia kannabista koskevia lakeja, mikä on merkittävä muutos, joka asettaa sen Maltan ja Luxemburgin kaltaisten maiden rinnalle oikeusuudistuksen suhteen, huolimatta lääketieteellisten järjestöjen huolenaiheista.

Kaiken kaikkiaan Saksan kannabiksen laillistamisella pyritään parantamaan yleistä turvallisuutta, tukemaan talouskasvua ja edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kehityksen seuranta on avainasemassa, jotta odotetut kansanterveydelliset hyödyt voidaan saavuttaa.

Milloin kannabis on laillista EU:ssa?

Kannabiksen laillistaminen Euroopan unionissa (EU) on monimutkainen ja kehittyvä kysymys, jossa kukin jäsenvaltio säilyttää autonomiansa oman huumepolitiikkansa suhteen. Vuodesta 2024 alkaen kannabiksen asema vaihtelee huomattavasti eri puolilla aluetta, ja useimmissa maissa kannabiksen laillistaminen on osittaista tai sitä ei ole lainkaan ja se keskittyy lähinnä lääkekäyttöön eikä virkistyskäyttöön.

Alankomaiden kaltaiset maat ovat jo pitkään sallineet kannabiksen myynnin kahviloissa, vaikka se on teknisesti edelleen laitonta. Espanjassa kannabisklubit toimivat oikeudellisella harmaalla alueella, joka sallii yksityisen kulutuksen ja viljelyn mutta kieltää julkisen myynnin ja käytön. Viime vuosina Luxemburg ilmoitti suunnitelmistaan tulla ensimmäisenä Euroopan maana laillistamaan kannabiksen tuotanto ja kulutus kokonaan, mutta suunnitelmat ovat edenneet hitaasti.

Tämä toimi on merkittävä muutos, ja se asettaa EU:ssa uudenlaisen vertailukohteen. Tämä toimenpide voi vaikuttaa muihin maihin, sillä se heijastaa asteittaista suuntausta kannabista koskevien lakien uudelleenarviointiin ja mahdolliseen lieventämiseen. Myös Malta, joka on laillistanut kannabiksen viljelyn ja henkilökohtaisen käytön, on osoitus asteittaisesta lainsäädännöllisestä muutoksesta kohti liberaalimpaa politiikkaa.

EU:n laajuinen laillistaminen on kuitenkin edelleen epävarmaa. EU ei itse sanele kansallisia huumausainelakeja, mutta tarjoaa puitteet koordinoinnille ja parhaille käytännöille, joilla pyritään minimoimaan haitat. Kunkin maan suhtautumiseen kannabikseen vaikuttavat sen omat sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) seuraa edelleen kehitystä ja raportoi siitä, ja se katsoo, että siirtyminen kohti laajempaa laillistamista edellyttäisi merkittäviä muutoksia jäsenvaltioiden poliittisessa yksimielisyydessä.

Tulevaisuutta ajatellen on todennäköistä, että muut EU-maat tarkkailevat tarkasti Saksan laillistamisen tuloksia ja erityisesti sen vaikutuksia kansanterveyteen, rikollisuuteen ja talouteen. Myönteiset tulokset voivat kannustaa naapurimaita toteuttamaan vastaavia uudistuksia, mikä saattaa pitkällä aikavälillä johtaa yhtenäisempään lähestymistapaan koko EU:ssa.

Sillä välin, Tutustu Naturecanin CBD-öljyyn

Kannabis Japanissa: Lakimuutokset ja uudet mahdollisuudet CBD- ja kannabismarkkinoilla

Japanin kannabismarkkinoiden jakautuminen 2023

Ennustettu kasvavan:

Japanin kannabismarkkinoiden jakautuminen 2023

Viimeaikainen oikeudellinen kehitys

Japanin tiukka suhtautuminen kannabikseen on muuttunut huomattavasti, kun kannabiksen valvontaa koskevaan lakiin tehtiin hiljattain muutos joulukuussa 2023. Tämä oikeudellinen tarkistus on käänteentekevä hetki, sillä se mahdollistaa kannabiskasveista valmistettujen lääkkeiden kotimaisen käytön, joka kohdistuu ensisijaisesti CBD:hen ja muihin ei-psykoaktiivisiin kannabinoideihin. Tätä siirtoa pidetään merkittävänä askeleena kohti kannabikseen liittyviä tuotteita koskevan historiallisesti tiukan sääntelyn höllentämistä.

CBD-markkinan kasvu

Japanin CBD-markkinat kasvavat nopeasti, mikä heijastaa terveystietoisen kuluttajakunnan terveys- ja hyvinvointituotteiden laajempaa hyväksyntää ja integroitumista. CBD:n, jota käytetään ensisijaisesti hyvinvointi- ja lääkinnällisiin tarkoituksiin, kuten kivunlievitykseen ja unen laadun parantamiseen, markkinat ovat osoittaneet huomattavaa kasvua. Alun perin vaatimattomasta arviosta ne ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, mikä on merkki kuluttajien vahvasta kysynnästä ja yleisen mielipiteen muuttumisesta kannabistuotteita kohtaan.

Mahdollisuudet ja haasteet

Muutokset ovat avanneet uusia mahdollisuuksia yrityksille ja sijoittajille. Erityisesti hyvinvointi- ja kauneudenhoitoalan vähittäiskauppiaat ovat alkaneet lisätä CBD-tuotteiden varastointia. Näihin kuuluvat korkean profiilin vähittäismyyntiketjut ja erikoisliikkeet, joissa CBD on nyt näkyvästi esillä osana terveys- ja hyvinvointivalikoimia.

Näihin mahdollisuuksiin liittyy kuitenkin myös haasteita. Oikeudellinen kehys on edelleen tiukan valvonnan alaisena, ja tuotteiden on noudatettava tiukkoja turvallisuusstandardeja sen varmistamiseksi, että ne eivät sisällä psykoaktiivisia aineita.

Lisäksi markkinoiden kasvua voivat haitata sääntelyn viivästymiset tai yleisön väärät käsitykset CBD-tuotteiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta.

Tulevaisuuden näkymät

Japanin edetessä näillä uusilla lainsäädännöllisillä vesillä CBD:n ja laajempien kannabismarkkinoiden kasvumahdollisuudet näyttävät lupaavilta, mutta ne edellyttävät huolellista seurantaa ja kehittyvien säännösten noudattamista.

Maailmanlaajuinen suuntaus CBD:n ja kannabiksen käyttöön lääkinnälliseen ja vapaa-ajan käyttöön tarjoaa tukevan taustan, joka voi vaikuttaa lainsäädännön lieventämiseen edelleen.

Tämä lainsäädännöllinen helpotus yhdistettynä kasvavaan markkinahyväksyntään antaa Japanille mahdollisuuden nousta merkittäväksi toimijaksi maailmanlaajuisilla kannabis- ja CBD-markkinoilla edellyttäen, että sidosryhmät pystyvät selviytymään sääntely-ympäristöstä tehokkaasti.

Tämä kehitys Japanin kannabispolitiikassa kuvastaa varovaista mutta merkittävää siirtymistä kohti kannabistuotteiden integroimista valtavirtamarkkinoille, mikä lupaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia mutta asettaa myös sääntelyyn liittyviä haasteita.

Maat, joissa kannabis on laillista

kannabis markkina

Yhteenveto

Muiden kuin lääkekannabiksen myynnin ennustetaan kasvavan Yhdysvalloissa vuodesta 2024 vuoteen 2028 noin 74 prosenttia ja nousevan 35,1 miljardiin dollariin verrattuna 20,2 miljardiin dollariin vuonna 2024. Statista Market Insightsin analyytikot tekivät nämä arviot heinäkuussa 2023 perustuen kannabiksen laillistamistilanteeseen 11 maassa maailmanlaajuisesti.

Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on maailman suurin markkinaosuus ei-lääketieteellisen laillisen kannabiksen markkinoilla. Markkinaosuuden odotetaan kasvavan merkittävästi ja kasvavan lähes seitsemän kertaa suuremmaksi kuin seuraavaksi suurimmat markkinat, Kanada. Kanadan markkinat ovat merkittävät, sillä virkistyskäyttöön tarkoitettu kannabis laillistettiin koko maassa 17. lokakuuta 2018.

Aiemmin tänä vuonna Saksa liittyi niiden maiden kasvavaan joukkoon, jotka ovat laillistaneet kannabiksen aikuisten käyttöön ja sallivat kannabiksen hallussapidon ja viljelyn henkilökohtaiseen käyttöön 1. huhtikuuta 2024 alkaen. Lisäksi muiden Euroopan markkinoiden, kuten Alankomaiden ja Espanjan, ennustetaan kasvavan seuraavien neljän vuoden aikana, kuten oheisesta kaaviosta käy ilmi.

Tutustu Naturecan-blogiimme

Mitä hamppu on?

Mitä hamppu on? Ero hampun, marihuanan ja CBD:n välillä

Tässä oppaassa selvitetään hampun, kannabiksen ja CBD:n välinen ero. Selvitä, mikä on sinulle paras!

Lue artikkeli
Kuinka kauan kannabis näkyy veressä?

Kuinka kauan kannabis näkyy veressä? | CBD-öljy vaihtoehtona

Tutustu artikkeliin missä käymme läpi kuinka kauan kannabis näkyy veressä ja miten CBD voi olla korvaava vaihtoehto.

Lue artikkeli
CBD ja kannabis

CBD ja kannabis – Mitä eroa on CBD-öljyllä ja lääkekannabiksella?

Tässä artikkelissa käymme läpi todistusaineistoa ja selvitämme CBD:n ja lääkekannabiksen välistä eroa. Lue nyt!

Lue artikkeli

Lähteet: